CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 07 NĂM 2021