CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 08 NĂM 2021